Up 2013 » 20130629-Roar Orlando Prev Next Slideshow

Gary Hahn's Photos  Previous image  Next image  Index page  Original Image [20130626_214856.jpg - 743kB]
20130626_210930
20130626_210945
20130626_214735
20130626_214819
20130626_214838
  20130626_214856.jpg - x{zwsrsvxurqol���év????Þ­¾ï���}�����è��í����tqkgeaYNÞ­¾ï������c`YPD7ANÞ­¾ïSL('CD9IÞ­¾ï��L@���P_]YB3IXÞ­¾ï��UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUAJQOÞ­¾ï����OF6(BVTL;48>D;,,."CÞ­¾ï�C�A�L8899:=Cu�rFD0xDA10@KPPMGDCIOV[M@6.+*+-/25;A=5!#+00-' "&5BBCEGIIID=5-;HD@= :@EEGJUecWTUPJNRSRLMU[]^_E&(!",4;832111/079742/+7C90+%%)+4?5(-1+&%!*+',38=>@@;+0N]d?´·³±¯®¯´¸¼º´´···¾Ãº´´´´µ¸»¿À¿¾¼¼¼º¹¸¸¶²¬·Èļ½½¼º¶±«ª¬°µÀÍȾ·¦¢·ÁÀ¾¼¼¾¾½³ª««§¤????wi]v???lWFU?qmlaUE?blF=SfwbAPeq|~??????????????? ??????§­´¼À´¬«®²·»³¦¤£????¦¹¿Ãƹ¥¡?«·»¼¸³­©¥??cbbPCIPWZZZ[REFJPTVVQQWXVZabcegjle`_o?????ykZKKH:34.":aWETb\Z`fkkh{????????th]UK?=@HPMKIHGEBBBBB:04984("%0AB:40,()(.6100.*-1463/+" )'!!#$% !'&#%(;C*#�$$%�("#%# %5.()(%!!����(# ###'$ '-%! #( ("&*'!(245,*5EZn??§¯µÁÌÒÖÔȬ?gN:41DWZXG2!1AYs?ËÔÜâéðîß½?d=Mf?£®·º´£?????zm_K8'"80'#&)1>HR]jhbhp{??????xgH%5G+$(-2*!3A98LM5$7jw}???£??®²©¢?¢ª????????±¼½¼º¾ÂÈÌÍÎÒÕ×Ø×ÓÎÇÀº´·º¾¾¶­¢??¨ºº·®¤??¡©®°°·À¨?§À° ????? ¨???????t??zsvxywtvy??????|vprv|?{w???????????bQ[dijic\\^`a\YZ\`fmqsx~???}}}~|vvx???xmc``ipvtmy??urplif_SH>ALSZbjgdb^XTSMD7)7IOQ?8QT79SWQ^og^SJGA721:IRZUN2"BY^[OJIHGMTPMKJOTVSKE@FOF>IOE ;;AJHCA@INJGHD;.Þ­¾ï&*0;MQKD =?KSRU\`bdd]UOIF +.HLI;6;?B;/ 4PA9; N[RF1! %4B=5$,441+0CA? CC>=>AD/&4@JKB?@?> ;6@MRW[]WPGELWfkmT:Xpor{xf[VTTOI9-Þ­¾ïnia`a_\WQICACMXb_SPPRT[aceikllj_QPRY_``ZYbhjjh]OOPLHHHKNPQQXace[TW[`^QHBHSSQTWTRÞ­¾ïc^SLFHLYbWPUVR]qnb\WPL[fgd[h????~obgmrx|yle`_`flii|?kVFCJTa\UUUTROORROMKR[TNcsnfXRUczq]YWZ[SMISpxojgb\`cb\FAYn??????~ytjaYX_aaXLVe]WVVVWZWQSX_ga[VSUX[_dc``behb\YWVYbT67FLQKFIN]cZUTYaglnnN2+0MTD>@DHIILOQJ*/8;?CCB=:CI@>HUd`QJFGIJMSVUX]__l~]4",./0385049; GQ>-,*##+/17>5(0764/+'*3410/5 AGMQQOGCBAAKZbglqw{rcJPx???re[QQJ2+:@?RnqostYIYcd^Pb??~?????si`WI732 A@?@ABGME>DE82=@;97EYYV?/HVI@;=FJL?06 GKNPRTVWRLI  
20130626_223330
20130626_223354
20130623_182136
20130625_122405
20130626_201411

20 | x{zwsrsvxurqolév????Þ­¾ï}èítqkgeaYNÞ­¾ïc`YPD7ANÞ­¾ïSL('CD9IÞ­¾ïL@P_]YB3IXÞ­¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUAJQOÞ­¾ïOF6(BVTL;48>D;,,."CÞ­¾ïCAL8899:=CurFD0xDA10@KPPMGDCIOV[M@6.+*+-/25;A=5!#+00-' "&5BBCEGIIID=5-;HD@=<<;866 | 20130626 214856 | 20130626_214856.jpg | 6/26/13 9:48 PM | 3264x1836px | 743kB
Camera: SAMSUNG SPH-L720 | Date: 6/26/13 9:48 PM | Resolution: 3264 x 1836 | ISO: 125 | Exp. Mode: Program normal | Exp. bias: 0 EV | Exp. Time: 1/30s | Aperture: 2.2 | Focal Length: 4.2mm | White Balance: Auto white balance | Flash: Flash fired
Total images: 27 | Help
All images copyright Gary R Hahn